کدهای آماده PHP سری 2

ژانویه 5, 2013 توسط : سعید

در ادامه سری اول کدهای آماده در PHP در این پست هم به معرفی چندتا کد آماده ی به درد بخور میپردازیم.

1- تشخیص در دسترس بودن یک سایت

با کد زیر میتونید چک کنید که آیا سایتی در دسترس هست یا خیر :

<?php

    if (isDomainAvailible('http://www.css-tricks.com'))
    {
        echo "Up and running!";
    }
    else
    {
        echo "Woops, nothing found there.";
    }

    //returns true, if domain is availible, false if not
    function isDomainAvailible($domain)
    {
        //check, if a valid url is provided
        if(!filter_var($domain, FILTER_VALIDATE_URL))
        {
            return false;
        }

        //initialize curl
        $curlInit = curl_init($domain);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,10);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_HEADER,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_NOBODY,true);
        curl_setopt($curlInit,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

        //get answer
        $response = curl_exec($curlInit);

        curl_close($curlInit);

        if ($response) return true;

        return false;
    }
?>

2 – پیدا کردن یک رشته در یک رشته دیگر و هایلایت آن

<?php
    $text='Would you be so kind to highlight css-tricks.com in this string?';
    $search='css-tricks.com';

    echo textHighlight($text,$search);

    //Performs a regex-texthighlight
    function textHighlight($text,$search,$highlightColor='#0000FF',$casesensitive=false)
    {
        $modifier=($casesensitive) ? 'i' : '';
        //quote search-string, cause preg_replace wouldn't work correctly if chars like $?. were in search-string
        $quotedSearch=preg_quote($search,'/');
        //generate regex-search-pattern
        $checkPattern='/'.$quotedSearch.'/'.$modifier;
        //generate regex-replace-pattern
        $strReplacement='$0';
        return preg_replace($checkPattern,$strReplacement,$text);
    }
?>

3- نمایش تعداد اعضای FeedBurner

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,'https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?id=7qkrmib4r9rscbplq5qgadiiq4');
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,2);
$content = curl_exec($ch);
$subscribers = get_match('/circulation="(.*)"/isU',$content);
curl_close($ch);

4 – شباهت بین دو رشته :

یکی از توابع بسیار خوب کار با رشته ها در PHP تابع similar_text است که تفاوت بین دو رشته رو به صورت درصد برمیگردونه.

$var_1 = 'PHP IS GREAT';
$var_2 = 'WITH MYSQL';

similar_text($var_1, $var_2, $percent);

echo $percent;
// 27.272727272727

 5 – ساخت پسورد تصادفی (Random)

<?php
 
/**
 * The letter l (lowercase L) and the number 1
 * have been removed, as they can be mistaken
 * for each other.
 * Tito code :eyeswideshut25@hotmail.com
 */
 
function createRandomPassword() {
 
  $chars = "abcdefghijkmnopqrstuvwxyz023456789";
  srand((double)microtime()*1000000);
  $i = 0;
  $pass = '' ;
 
  while ($i <= 7) {
    $num = rand() % 33;
    $tmp = substr($chars, $num, 1);
    $pass = $pass . $tmp;
    $i++;
  }
 
  return $pass;
 
}
 
// Usage
//$password = createRandomPassword();
//echo "Your random password is: $password";
 
?>

 

منابع :

css-tricks.com

phpbuilder.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*