کلاس آماده PHP : ساخت صفحه RSS یا خوراک سایت

فوریه 1, 2013 توسط : سعید

با استفاده از کلاس زیر میتونید برای سایتتون RSS ایجاد کنید.

دقت کنید که دو کلاس زیر رو در یک فایل ذخیره کنید یا اگر توی دوتا فایل قرار دادید حتما include کنید.

 

   
  class RSS
  {
  var $title;
  var $link;
  var $description;
  var $language = "en-us";
  var $pubDate;
  var $items;
  var $tags;
   
  function RSS()
  {
  $this->items = array();
  $this->tags = array();
  }
   
  function addItem($item)
  {
  $this->items[] = $item;
  }
   
  function setPubDate($when)
  {
  if(strtotime($when) == false)
  $this->pubDate = date("D, d M Y H:i:s ", $when) . "GMT";
  else
  $this->pubDate = date("D, d M Y H:i:s ", strtotime($when)) . "GMT";
  }
   
  function getPubDate()
  {
  if(empty($this->pubDate))
  return date("D, d M Y H:i:s ") . "GMT";
  else
  return $this->pubDate;
  }
   
  function addTag($tag, $value)
  {
  $this->tags[$tag] = $value;
  }
   
  function out()
  {
  $out = $this->header();
  $out .= "<channel>\n";
  $out .= "<title>" . $this->title . "</title>\n";
  $out .= "<link>" . $this->link . "</link>\n";
  $out .= "<description>" . $this->description . "</description>\n";
  $out .= "<language>" . $this->language . "</language>\n";
  $out .= "<pubDate>" . $this->getPubDate() . "</pubDate>\n";
   
  foreach($this->tags as $key => $val) $out .= "<$key>$val</$key>\n";
  foreach($this->items as $item) $out .= $item->out();
   
  $out .= "</channel>\n";
   
  $out .= $this->footer();
   
  $out = str_replace("&", "&amp;", $out);
   
  return $out;
  }
   
  function serve($contentType = "application/xml")
  {
  $xml = $this->out();
  header("Content-type: $contentType");
  echo $xml;
  }
   
  function header()
  {
  $out = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' . "\n";
  $out .= '<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">' . "\n";
  return $out;
  }
   
  function footer()
  {
  return '</rss>';
  }
  }
   
  class RSSItem
  {
  var $title;
  var $link;
  var $description;
  var $pubDate;
  var $guid;
  var $tags;
  var $attachment;
  var $length;
  var $mimetype;
   
  function RSSItem()
  {
  $this->tags = array();
  }
   
  function setPubDate($when)
  {
  if(strtotime($when) == false)
  $this->pubDate = date("D, d M Y H:i:s ", $when) . "GMT";
  else
  $this->pubDate = date("D, d M Y H:i:s ", strtotime($when)) . "GMT";
  }
   
  function getPubDate()
  {
  if(empty($this->pubDate))
  return date("D, d M Y H:i:s ") . "GMT";
  else
  return $this->pubDate;
  }
   
  function addTag($tag, $value)
  {
  $this->tags[$tag] = $value;
  }
   
  function out()
  {
  $out .= "<item>\n";
  $out .= "<title>" . $this->title . "</title>\n";
  $out .= "<link>" . $this->link . "</link>\n";
  $out .= "<description>" . $this->description . "</description>\n";
  $out .= "<pubDate>" . $this->getPubDate() . "</pubDate>\n";
   
  if($this->attachment != "")
  $out .= "<enclosure url='{$this->attachment}' length='{$this->length}' type='{$this->mimetype}' />";
   
  if(empty($this->guid)) $this->guid = $this->link;
  $out .= "<guid>" . $this->guid . "</guid>\n";
   
  foreach($this->tags as $key => $val) $out .= "<$key>$val</$key\n>";
  $out .= "</item>\n";
  return $out;
  }
   
  function enclosure($url, $mimetype, $length)
  {
  $this->attachment = $url;
  $this->mimetype = $mimetype;
  $this->length = $length;
  }
  }

برای استفاده از این کلاس هم به صورت زیر عمل کنید :

 $feed = new RSS();
  $feed->title = "RSS Feed Title";
  $feed->link = "http://website.com";
  $feed->description = "Recent articles on your website.";
   
  $db->query($query);
  $result = $db->result;
  while($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
  {
  $item = new RSSItem();
  $item->title = $title;
  $item->link = $link;
  $item->setPubDate($create_date);
  $item->description = "<![CDATA[ $html ]]>";
  $feed->addItem($item);
  }
  echo $feed->serve();

منبع : http://snipplr.com

فوریه 1, 2013 @ 10:41 ب.ظ

ممنون .

پاسخ
ژانویه 3, 2014 @ 12:09 ق.ظ

می خواستم بدونم درکجا باید ذخیره کنم

پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*