Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار برکنار شد

چ مه 3 , 2023
مدیر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که اخیرا صحبت‌های او درباره بازنشستگان با حواشی روبرو شد برکنار شد.