Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

کاهش 8 درصدی تورم مصالح ساختمانی نسبت به فصل زمستان

کاهش 8 درصدی تورم مصالح ساختمانی نسبت به فصل زمستان

فصل بهار 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 8 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش 8 درصدی تورم مصالح ساختمانی نسبت به فصل زمستان

به گزارش فارس بر اساس اطلاعات مرکز آمار در فصل بهار١٤٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٥٦,٧ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ١٣.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٩.٧ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین در فصل بهار١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی)١٣,٦ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢١.٦درصد) ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل ، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٢٩,٥ درصد مربوط به گروه اجرایی « شیرآلات بهداشتی» می­باشد و این در حالیست که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با ٣.٠ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است. *کاهش تورم نقطه به نقطه نهاده های ساختمان در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٣٩,٧ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٥.٢ درصد) ١٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٥,١ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.٤ درصد مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» می­باشد. در فصل بهار ١٤٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٣٩,٢ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٠ درصد) ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١,٠ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه « سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است. شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (بهار ١٤٠٢)  گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣٦٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٤.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  ( تورم سالانه)  ٢٧.٩ درصد افزایش داشته است. گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧٦٠,٥ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٦.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است. گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٧٥١,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٩.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٧.٣ درصد افزایش داشته است. گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٨٨٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٥.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣٤.٩ درصد افزایش داشته است. گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨٠,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.٥ درصد افزایش داشته است. گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٣٧١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٤.٣ درصد افزایش داشته است. گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٦٠٧,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است. گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٦١٢,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٤٤.٥ درصد افزایش داشته است. گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٩.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٥٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٠.١ درصد افزایش داشته است. گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢١,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٠.٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥١.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٢.٨ درصد افزایش داشته است. گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠١٦,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢٥.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٥٠.٠ درصد افزایش داشته است. گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٤٤,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٩ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٥.٥ درصد افزایش داشته است. گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣٥٢٥,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٩.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٦٠.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٥٦.٢ درصد افزایش داشته است. گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٦٧٣,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١٣.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٥٦.٦  درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٧١.٠ درصد افزایش داشته است. گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٧٤,٥ رسیده است که نسبت به فصل ٢٨.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٥٣.٧ درصد افزایش داشته است… پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

اولین عمل جراحی مغز در بیمارستان ۲۲بهمن خواف

ی آگوست 27 , 2023
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف از اولین عمل موفقیت آمیز جراحی مغز در بیمارستان22بهمن این شهرستان خبر داد.