Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

کنشگران ساخت نظام آموزشی ایران – قسمت اول

ش آوریل 8 , 2023
ما برای فهم تحولات آتی نهاد مدرسه و نظام آموزش رسمی در ایران، نیازمند فهم روابط بین کنشگران نظام آموزشی و الگوهای مداخلاتی آنان هستیم. علی قربانی