Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

دیدگاهتان را بنویسید

Next Post

ضرورت ایجاد تعادل تقاضا و عرضه در رشته‌های هنر

ش فوریه 18 , 2023
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: اقبال دانش آموزان برای رشته های هنر در ده سال اخیر سه برابر افزایش را نشان می دهد ولی در میزان پذیرش دانشگاه ها تغییر چشمگیری به وجود نیامده است و میان تقاضا و عرضه باید تعادل صورت پذیرد.