Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

زلفی‌گل: دانشگاه‌ها باید محلی برای پرورش انسان‌هایی اندیشمند در پرتو ولایت باشند

زلفی‌گل: دانشگاه‌ها باید محلی برای پرورش انسان‌هایی اندیشمند در پرتو ولایت باشند

وزیر علوم‌، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها باید محلی برای پرورش انسان‌هایی اندیشمند در پرتو ولایت باشند دانشگاه ها محلی برای پرورش انسان‌هایی اندیشمند، مومن،...