Collecting Moments

Live life with no excuses, travel with no regret ! ! !

تشریح نحوه پرداخت پژوهانه به محققان از زبان وزیر علوم/ در بحث مهارت‌محوری باید دست‌‌فرمان را عوض کنیم

تشریح نحوه پرداخت پژوهانه به محققان از زبان وزیر علوم/ در بحث مهارت‌محوری باید دست‌‌فرمان را عوض کنیم

وزیر علوم نحوه پرداخت پژوهانه به محققان را تشریح کرد و گفت: دستورالعمل پرداخت پژوهانه تدوین شده تا پرداخت‌ها براساس دستورالعمل خاصی صورت پذیرد. (بیشتر…)